Tydzień BRD

Już niebawem, bo w dniach 23 -29 kwietnia 2007 roku pod hasłem „Wypadek to nie przypadek” obchodzony będzie pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wydarzenie to zorganizowane zostanie na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjętej w grudniu 2005 roku. Ma się ono stać platformą dla działań zarówno regionalnych, jak i światowych, mających na celu podniesienie świadomości związanej z zagrożeniami występującymi na co dzień na drodze. Uświadomienie, że bezpieczeństwo ruchu drogowego nie jest sprawą pojedynczych osób, incydentalnych wypadków, ale sprawą całych społeczeństw mogących mieć realny wpływ na poprawę tegoż bezpieczeństwa.

Organizatorzy zamierzają zwrócić szczególną uwagę na problem młodych uczestników ruchu drogowego. Według statystyk co roku na drogach całego świata ginie 1,2 milionów osób, z czego 40 % stanowią ludzie w wieku 0-25 lat. Z kolei osoby w wieku 18 – 25 lat to ok. 10 % populacji świata, a jednocześnie 25 % ofiar wypadków drogowych.

Komitet Organizacyjny ustalił, że Pierwszy Globalny Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpocznie się w Genewie w Szwajcarii. Głównymi elementami Tygodnia będą następujące wydarzenia:

- Światowe Zgromadzenie Młodzieży dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Odbędzie się ono w dniach 23 - 24 kwietnia 2007 r. i zostanie ono zorganizowane na zasadach takich jak Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdy kraj członkowski został poproszony o wytypowanie odpowiednich delegatów na to Zgromadzenie. Wezmą w nim udział młodzi ludzie ze wszystkich rejonów świata. Zostaną omówione sposoby w jaki mogą oni uczestniczyć w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoich krajach, wraz z przyjęcia stosownej deklaracji. Przewidziano również ceremonię uczczenia ofiar wypadków drogowych oraz festiwal i konkurs filmów krótkometrażowych o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizowanych przez młodych filmowców.

- Drugie Globalne Forum Instytucji działających na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przewidziane na 24 - 25 kwietnia 2007 r. Spotkają się na nim przedstawiciele rządów, agencji ONZ, społeczeństwa i sektora prywatnego. Pierwsze takie Forum miało miejsce w kwietniu 2004 r. Celem tego jest działanie na rzecz podniesienia świadomości ludzi na całym świecie o konsekwencjach wypadków drogowych, a także ma za zadanie pomagać budowaniu woli politycznej. Forum popiera również wspólne wysiłki mające na celu wprowadzenia w życie rekomendacji zawartych w Światowym Raporcie o zapobieganiu wypadkom drogowym oraz podejmuje współpracę pozwalającą na znajdowanie środków na tą działalność.

- Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Odbędzie się 27 kwietnia i skierowany jest przede wszystkim do młodych kierowców. Ambicją tego projektu jest ocalenie 25 000 osób na naszych drogach. W tym czasie zaangażowane muszą zostać wszystkie warianty działań społecznych, a także danie szansy każdemu z osobna do działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach wzajemnej – europejskiej jak i światowej współpracy.

Jednak według założeń niezależnie od działań międzynarodowych każdy kraj powinien podjąć działania na swoim terenie. Polska również włączyła się czynnie w działania na rzecz I Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Plan działań W Polsce związanych z organizacją Pierwszego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodów Zjednoczonych oraz Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obejmuje zaangażowanie poszczególnych instytucji, takich jak:

- Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podejmie się ona organizacji takich wydarzeń jak: konferencja prasowa inaugurująca Pierwszy Światowy Tydzień BRD; organizacja ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego; prezentacja modelowych rozwiązań BRD na poziomie lokalnym w trakcie Pikniku rodzinnego w Grodzisku Mazowieckim, połączonego z rajdem rowerowym dzieci w kamizelkach odblaskowych, nauką pierwszej pomocy oraz gry i konkursy o tematyce BRD; zlecenie badań opinii społecznej przed i po Tygodniu BRD; przekazanie materiałów edukacyjnych dla dzieci do szkół, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, organizacji pozarządowych organizujących pikniki, rajdy i akcje w ramach Tygodnia: opaski i kamizelki odblaskowe, broszury „Bezpieczeństwo na drodze”, płyty CD z prezentacją multimedialną „Pamiętaj masz jedno życie”; produkcja i przekazanie 3 tys. płyt CD z prezentacją multimedialną „Pamiętaj masz jedno życie” dla osób dorosłych do celów edukacyjnych dla Komendy Stołecznej Policji; dystrybucja plakatów, materiałów filmowych i spotów radiowych o tematyce brd w sieci kin, ogólnopolskiej TV, radio i na billboardach; program „Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”.

- Instytut Transportu Samochodowego

Zajmie się współpracą z organizacjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przy organizacji Tygodnia; zorganizowaniem w dniach 23-29 kwietnia wystawy w sejmie RP; przygotowanie i wydanie numeru specjalnego Kwartalnika BRD; opracowaniem i wydaniem materiałów informacyjno-propagandowych; opracowaniem i rozpowszechnianiem przez Internet scenariusza zajęć w ramach szkoleń i innych zajęć z kandydatami na kierowców i kierowców na temat defensywnej jazdy

- Ministerstwo Edukacji Narodowej

To głównie popularyzacja informacji o konkursie filmowym w szkołach ponadgimnazjalnych

- Policja

Przede wszystkim dystrybucja 1 mln broszur "Bezpieczeństwo na drodze" podczas kontroli drogowych.

A także wiele akcji i inicjatyw lokalnych na terenie całej Polski, m.in.:

- Szkoła Podstawowa Kijewo Królewskie oraz „Bezpieczna Szkoła z PZU”: "Dzień bezpieczeństwa ruchu drogowego", 25 kwietnia 2007 r.

- Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie, które zorganizuje Ogólnopolskie Seminarium dla kadry kierowniczej Ośrodków Doradztwa Rolniczego pn. "Bezpieczeństwo życia i pracy na obszarach wiejskich", 23-25 kwietnia w Krakowie

- Związek Harcerstwa Polskiego - Harcerska Grupa Ratownicza "STARÓWKA". Warsztaty z pierwszej pomocy, 20-22 kwietnia,

Organizatorzy zapraszają wszystkie organizacje centralne i lokalne zajmujące się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego do współpracy i wspierania I Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – dlatego również kochajzycie.pl z całą mocą popiera to niezwykłe wydarzenie.

Do góry